Chỉ gồm các ký tự từ a-z, 0-9 và không gồm các ký tự đặc biệt. Ví dụ: Daklak123
   
Từ 6-18 ký tự, có thể có các ký tự đặc biệt. Ví dụ: password!@#